Πίνακας μορίων αιτούμενων εκπαιδευτικών βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

0

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ :
α) Για βελτίωση θέσης
β) Για οριστική τοποθέτηση.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων , θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail  της Γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας pyspefth@gmail.com,  από την Παρασκευή 05/02/2021  έως και την Παρασκευή  19/02/2021. 

       

Comments are closed.