Απόφαση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης : “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020”, με κωδικό ΟΠΣ 5047065 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020”

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.