Αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018(ΑΔΑ:Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) πρόσκληση και αριθμ. πρωτ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) – (ΦΕΚ 3621/24-8-2018 τ. Γ΄) Υ.Α. – συμπληρωματική εγκύκλιος δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.