Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του έργου “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων” με κωδικό 2014ΣΕ04700000(εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.